ALGEMENE REISVOORWAARDEN HERITAGE TRAVEL

Artikel 1 De totstandkoming van de overeenkomst
1.1 door het insturen of faxen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
1.2 door het invullen en mailen van het boekingsformulier op de website van de organisatie
1.3 d.m.v. schriftelijke of telefonische bevestiging (offertes, reizen op maat en alle andere niet in het programma gepubliceerde reizen)
1.4 Mondelinge aanvaarding geschiedt en is bindend wanneer de reiziger naast de gegevens van de reis ook naam, adres en geboortedatum opgeeft.
1.5 De reisorganisatie heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke fouten, of vergissingen in de reisbeschrijving offerte binden de reisorganisatie niet.

Artikel 2 De betaling
2.1 Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient een aanbetaling van 35% van de reissom te worden voldaan, alsmede (indien van toepassing) de premie voor de reisverzekering(en).
2.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis in het bezit van de reisorganisator zijn.
2.3 Bij aanmelding binnen 8 weken voor de aanvang van de reis, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
2.4 Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, Heritage Travel de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.

Artikel 3 De reissom
3.1 De reissom van de gepubliceerde reizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die gelden op het moment dat de brochure in druk werd gegeven. Mochten zich feiten of omstandig heden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij de reiziger doorberekend. Verhoging van meer dan 15% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.

Artikel 4 De annulering door de reiziger
4.1 Annulering dient schriftelijk en, tenzij onderling anders overeengekomen, aangetekend te gebeuren.
4.2 Kosten p.p. bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het inschrijfgeld/ de aanbetaling, bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 60% van de reissom, bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom, bij annulering na 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom
4.3 Kosten p.p. bij annulering vliegtickets zonder arrangement 100% van het totaal.

Artikel 5 De annulering door de reisorganisatie
5.1. De reisorganisatie heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z’ n geheel te annuleren. In dat geval zal getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.
5.2. Indien er feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking bij de reisorganisatie verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger is de reisorganisatie gerechtigd zonder opgaaf van redenen tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De reisorganisatie heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom van de reiziger.
5.3. Onder gewichtige redenen wordt eveneens verstaan de situatie waarbij het aantal aanmeldingen minder is dan het minimum aantal vermeld in de brochure. De annulering wordt gedaan binnen de daarvoor gestelde termijn.
5.4. In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals visakosten, verzekeringspremies, etc., evenmin is zij aansprakelijk voor kosten met enig oorzakelijk verband.

Artikel 6 De verplichtingen van de reisorganisatie
6.1 De reisorganisatie is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Eén en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van tevoren over informeert.
6.2 De reisorganisatie stelt zich niet aansprakelijk voor:
– Schade als gevolg van tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke reisprogramma van (niet in het gepubliceerde programma van de reisorganisator opgenomen) speciale reizen, waarbij de reisorganisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis – t.w. vervoer en verblijf – en waarbij de (uitvoering van de) programma-inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derde geschiedt.
– Schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger(s).
– Schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
– De gepubliceerde vertrek- en aankomsttijden. Deze zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
– Vertraging en/of schade geleden door veranderde vluchtschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke calamiteiten, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet konden worden vermeden.
– Diefstal, verlies en beschadiging van eigendommen/bagage
– Het door deelnemers in bezit hebben van verboden stoffen/goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetten of met die van het gastland; het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land dat wordt bereisd.
– Fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij
– Kosten die voortkomen uit het faillissement van de betreffende luchtvaartmaatschappij

– kennelijke fouten in het reisprogramma
– Schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
6.3. In het geval dat de reisorganisatie terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
6.4. De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.
6.5. De reisorganisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek of onvolledigheid van die juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

Artikel 7 De verplichting van de reiziger
7.1 Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.
7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en het (groeps)gebeuren mee te doen. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gebondenheid van restitutie reisgelden reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.
7.3 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet terug gevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

Artikel 8 De uitvoering
8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie.
8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk één maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisatie kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.
8.3 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich des gewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.